artikel

(V) satsar på det förebyggande arbetet i nytt budgetförslag

Vänsterpartiet i Enköping satsar på det förebyggande arbetet i vårt förslag för kommunens budget för 2014.

Vinstintressen hör inte hemma i den gemensamma välfärden.

Den politiska majoriteten i Enköping har under en rad år haft två  huvudinriktningar.

  1.  Hålla skatten på en sådan nivå att långsiktiga investeringar i välfärd, fastigheter och infrastruktur bromsats.
  2. Att privatisera de bäst fungerande delarna av den kommunala välfärden.

Vänsterpartiet tycker att Enköping förtjänar något bättre.

Privatiseringar och vinstexperiment hör inte hemma i den gemensamma sektorn. Äldreomsorg, gruppboenden, familjerådgivning etc ska drivas med Enköpingsbornas bästa som enda drivkraft.

 

Skattehöjning med 45 öre skapar förutsättningar för bättre välfärd.

Att hålla nere skattesatsen samtidigt som allt högre krav ställs på den kommunala välfärden är en omöjlig ekvation. Därför föreslår vi en justering av skattesatsen med 45 öre.

13 miljoner extra till skolnämnden.
Vår skattehöjning tillåter att vi satsa 13 miljoner kronor mer på skolan än den borgerliga majoriteten.

Vänsterpartiet föreslår en uppräkning för Skolnämnden som är något högre än en ren kompensation för ökade löner och andra kostnader. Det mesta av det ökade utrymmet vill vi använda för att komma närmare målet att alla elever som lämnar grundskolan ska göra det med fullständiga betyg.

Elevhälsan prioriteras.
Vänsterpartiet vill att elevhälsan ska uppfylla skollagens krav om förebyggande elevvårdsarbete. Elevvårdspersonal ska lägga större delen av sin tid på förebyggande arbete.

Förskolan i centrum.
Förskolan är viktig för många barn. Både för att barnen där får träffa jämnåriga kompisar att leka med, men också för att förskolan på ett positivt sätt bidrar till barnets utveckling. Det som händer i förskolan är för många barn grundläggande för en lyckad skolgång.

Att starkt begränsa, eller aktivt styra från barnomsorg permanentar klasskillnader. Därför bör kommunen göra mer för att barn ska få del av en kvalitetssäkrad barnomsorg, exempelvis genom att införa progressiva förskoleavgifter som sänker kostnader för familjer med knappa marginaler. Vi vill också ge alla barn rätt till förskola 25 timmar per vecka (även dem vars föräldrar råkar vara utan arbete eller föräldraledig med yngre syskon).

Satsning på fritids.
Vi avsätter en miljon kronor som fritidshemmen kan söka för kvalitetshöjande insatser.

Sommarjobbsgaranti
Vi vill införa en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever. Under gymnasietiden ska varje elev som vill erbjudas sommarjobb med hjälp av kommunen vid minst ett tillfälle. Att sommarjobba är ett första steg ut i arbetslivet. Det steget vill vi göra tillgängligt för alla elever, även de vars föräldrar saknar ”de rätta kontakterna”.

Sparka Upplevelsenämnden, inte Badvakterna!
Vänsterpartiet står fast vid att Upplevelsenämnden borde upplösas och ansvaret för verksamheten föras över till Kommunstyrelsen. Det är ett ovanligt förslag, men när en nämnd så desperat skär i verksamheten att inte ens säkerheten i Simhallen kan prioriteras behövs okonventionella åtgärder. Vårt budgetförslag innehåller förstärkningar som innebär att de nedskärningar som genomförts under 2013, på bland annat badvakter, Boken kommer, Konsumentvägledning och Kulturskolan kan dras tillbaka.

Högre kvalité i äldreomsorgen
Vänsterpartiet vill införa ”guldkantstimmar” inom äldreomsorgen. Det innebär att brukare ska fritt få disponera en tid i veckan till något de har lust med.

Vi vill också minska stressen i arbetet för vård- och omsorgsförvaltningens personal. För det krävs fler händer i vården, fler anställda som hjälps åt att göra jobbet.

Jämställdhet, handlingskraft och det förebyggande arbetet i fokus

I övrigt gäller fortfarande vad vi skrev i vår budgetreservation inför  2013:

  • Ett förebyggande synsätt behöver genomsyra verksamheterna i Enköping.
  • Ett seriöst jämställdhetsarbete ska bedrivas, ur både arbetsgivarperspektiv och invånarperspektiv.
  • Att utreda resultatet av den förra och förrförra utredningens resultat för inte kommunen framåt. Någon gång måste långsiktiga beslut fattas. Att vänta på ”det perfekta beslutsunderlaget” gör att alla beslut skjuts på obestämd framtid. Det är inte seriöst och det har försatt Enköping i en svår situation med stora investeringsbehov.

Läs vårt budgetförslag för 2014 här.

Kopiera länk