artikel

Vänsterpartiet förbättrar livsviktigt program

När kommunfullmäktige skulle behandla revidering av ”Program angående stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn i Enköpings kommun” hade Vänsterpartiet några små, men viktiga ändringsförslag. Samtliga röstades igenom utan rösträkning.
Punkt sex på dagordningen på torsdagens sammanträde var ett mycket viktigt program som behandlar skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Programmet är genomarbetat och mycket bra, men behövde några mindre justeringar som Vänsterpartiet föreslog. Här följer ändringarna, och en förklaring till varför vi tyckte att de var angelägna.

1) Tolk. Skrivningen om tolkhjälp var mycket allmänt hållen. Vi styrde upp skrivningen och såg till att krav på auktoriserad tolk infördes, samt krav om kulturell kompetens när så är möjligt. Att tolken är auktoriserad är viktigt eftersom språkkunskaper allena inte är en garanti för att översättningar blir rätt. När man intervjuar en kvinna som blivit utsatt för våld är det mycket viktigt att översättningen bilr rätt, och att kvinnan inte känner sig pressad. Då är det viktigt att tolken har integritet och översätter korrekt. Av samma skäl är det viktigt med kulturkompetens. Om det finns tabuer i vissa kulturer är det viktigt att tolken är medveten om dessa, och om så är nödvändigt antingen ber intervjuaren att omformulera, eller själv tillrättalägger frågan.

2) Stöd till kvinnor och flickor i patriarkala miljöer. I programmets ursprungstext pekades Nordafrika och Mellanöstern ut som områden där patriarkala miljöer är särskilt vanliga. Det är inte helt sant, patriarkala kulturer finns över hela världen. Likaså pekades islam ut som en särskilt patriarkal religion genom formuleringen ”Det är inte bara inom islam..”. Vi föreslog en omskrivning av texten som istället för att peka ut ett visst område och en viss religion konstaterar att patriarkala kulturer finns över hela världen och i alla religioner.

3) Polisanmälan. I ursprungstexten stod att kvnnan ska erbjudas hjälp med polisanmälan om hon blivit utsatt för våld, men att hennes önskan att avböja anmälan skulle respekteras. Vi anser att polisanmälan är så viktig att bisatsen om att respektera kvinnans beslut att inte anmäla skulle strykas. Naturligtvis kan man inte tvinga en kvinna att anmäla sin partner. Men vi behöver inte skriva in i programmet att det går lika bra att låta bli att anmäla. Kvinnan SKA uppmanas att anmäla, och all hjälp som behövs för att våga ta det beslutet ska erbjudas. Detta var vår utgångspunkt.

Kommunfullmäktige tog det kloka beslutet att bifalla samtliga våra förslag. Diskussion fördes framförallt om polisanmälan, och flera ledamöter yrkade avslag på vårt ändringsförslag. Men med acklamation röstades alltså vårt förslag igenom, och ingen begärde rösträkning.

Nu har Enköpings kommun ett mycket bra program som ska fungera som ett stöd för kommunal personal i kontakten med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det är viktigt. Ännu viktigare är att den verksamheten får det ekonomiska stöd den behöver. Här är kvinnojourernas verksamhet för många kvinnor livsviktig. En annan viktig verksamhet är mansmottagningen i Uppsala. Den verksamheten kommer med ett starkt Vänsterparti att få ekonomiskt stöd från Enköpings kommun. Så sker dessvärre inte nu. Vi inser att grundproblemet med våld mot kvinnor är att någon slår, inte att någon blir slagen. Därför måste män som slår erbjudas – och ibland dömas till – stöd och hjälp för att ändra sitt beteende.

Kopiera länk