artikel

Satsa mer på skolan

Den borgerliga majoriteten vägrar inse sambandet mellan ekonomi och resultat. Skolverksamheten är alldeles för viktig för att snålas sönder. Om vi inte är beredda att satsa resurser på förebyggande arbete idag kommer kostnaderna att komma senare och då att bli mångfalt större.

Bättre förebygga än bota

Det är bättre och billigare att förebygga än att bota. Att inte under-hålla hus och gator är att dra på sig dyra reparationskostnader. Att inte tidigt hjälpa barn, ungdomar och äldre i behov av särskilt stöd skapar onödigt lidande för de berörda och stora kostnader för kom-munen längre fram när problemen fördjupats. Förvaltningarna måste få ökade budgetramar för att kunna arbeta aktivt förebyggande.

Förödande snålhet !

Den borgerliga majoriteten vägrar inse sambandet mellan ekonomi och resultat. Skolverksamheten är alldeles för viktig för att snålas sönder. Om vi inte är beredda att satsa resurser på förebyggande arbete idag kommer kostnaderna att komma senare och då att bli mångfalt större.

Enköpings kommun kommer på 267:e plats av landets 290 kom-muner när det gäller att satsa på skolan. Bara 23 kommuner satsar en mindre summa pengar per elev och år.

Verksamhet Enköpings kommun Kommungruppen (*) Medelstora städer Samtliga kommuner
Förskola 88 300 92 500 92 400 94 700
Familjedaghem 84 000 71 500 73 000 78 000
Fritidshem 29 700 30 700 30 200 31 400
Förskoleklass 37 100 45 400 45 400 42 800
Grundskola 63 400 67 200 65 900 69 100
Särskola 231 000 250 000 243 600 265 +++

* = den grupp som SCB / Skolverket menar att vi ska jämföra oss med

 

Familjedaghemmen är den enda verksamhet som vår kommun satsar mer på! Och det rejält. Ett barn på familjedaghem i vår kom-mun kostar hela 12 500 kronor mer per år jämfört med kommun-gruppens. Annars ligger vi långt efter andra jämförbara kommuners satsningar för skolans olika verksamheter.

Mångårig systematisk underbudgetering

Under många år har den borgerliga majoriteten alltså underbudge-terat skolans verksamhet. Jämfört med genomsnittet i vår kommun-grupp har Enköpings barn och elever årligen berövats 28,6 miljoner kronor.

  Antal barn / elever Mindre / mer än genomsnittet Kommunens "besparing"
Förskola 1 793 4 200 7 530 600
Familjedaghem 222 -12 500 -2 775 000
Fritidshem 1 582 1 000 1 582 000
Förskoleklass 434 8 300 3 602 200
Grundskola 4 538 3 800 17 244 400
Särskola 76 19 000 1 444 000
SUMMA 8 645   28 628 200

Vad vi vill satsa på

Inför 2007 vill Vänsterpartiet satsa 18,2 miljoner kronor mer på för- och grundskolan än den borgerliga majoriteten (se sidan 4). Följan-de viktiga förbättringar anser vi behöver genomföras:

 • Öka tillgången till speciallärare och assistenter för barn med behov av särskilt stöd.
 • Öka lärartätheten.
 • Öka tillgången till SYO-konsulenter.
 • Erbjuda alla elever ett sommarjobb under årskurs 8 eller 9
 • Utöka antalet psykolog- och kurator-timmar i skolan.
 • Förstärka modersmåls/hemspråksundervisningen.
 • Inför ämnesundervisning på modersmålet för invandrarbarn.
 • Musikundervisning i halvklassgrupper
 • Idrottsundervisning minst tre tillfällen i veckan

Vänsterpartiet vill satsa på musik- och idrottsundervisningen, både därför att musik och idrott i sig självt är viktigt, men också därför att en vettig musik- och idrottsundervisning höjer elevernas resultat i andra ämnen. Den kommunala skolplanen beskriver att eleverna ska röra sig 30 minuter om dagen. För att kunna följa det krävs både resurser och en politisk vilja.

Kommunövergripande åtgärder

 • Vänsterpartiet motsätter sig att kommunal verksamhet säljs ut till vinstdrivande företag. Skola, barn- och äldreomsorg är ett ge-mensamt ansvar som inte får inte äventyras av vinstintressen. Våra gemensamma skattepengar ska gå till  verksamhet som vi har direkt inflytande över.
 • HBT-utbildning* till personal och skolungdomar
 • Konsumentvägledning
  Kommunens konsumentvägledare lämnar sin tjänst för att gå i pension. Konsumentvägledaren gör ett viktigt arbete, och tjänsten behöver återsättas snarast, förstärkas och också mer aktivt sam-verka med skolorna.
 • Ungdomssamordnare
  Vi vill införa en tjänst som ungdomssamordnare i kommunen, med ett övergripande ansvar för ungdomsfrågor.
 • Centrala projektmedel för förvaltningsöverskridande samarbete
  För att ytterligare stimulera ett förvaltningsöverskridande sam-arbete vill vi införa centrala medel för projekt som är förvaltnings-överskridande.

* = Homo-, Bi- och Transpersoner.

 

Kopiera länk