Kommunpolitik

Utveckla välfärden i Enköping

Ett utdrag ur Vänsterpartiets budgetalternativ för Enköping 2013:

Vänsterpartiet vill prioritera älfärden i Enköping. Vi vill att ett förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet, både genom att seriöst och systematiskt arbeta med sociala investeringar och genom ett mer långsiktigt perspektiv i alla verksamheter. Vi vill att kommunen arbetar mer strukturerat med jämställdhet, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett invånarperspektiv.

Många enköpingsbor tror idag inte på politikens möjlighet att styra Enköping. Istället för att sätta ned foten och fatta beslut i viktiga frågor har majoriteten år efter år slösat både tid och pengar på utredning efter utredning. Fastigheter har försatts i så dåligt skick att den förra, förrförra och förrförrförra utredningens slutsatser inte längre kan användas. Då har majoriteten startat ännu en utredning, medan verksamheten fått fortsätta i allt mindre ändamålsenliga lokaler.

De senaste mandatperioderna har präglats av privatiseringar i Enköping. Vänsterpartiet vill stoppa privatiseringen av välfärdens kärnverksamhet. Dels för att skattepengarna ska stanna i välfärden, inte gå till aktieutdelningar. Men också för att privatiseringarna får en negativ effekt på kommunens egna verksamheter. När småbarnsföräldrar och vårdtagare blir kunder i konkurrensutsatt välfärd prioriteras annat än brukarnas behov och verksamhetens kvalité. Resurser används till marknadsföring för att behålla ”kunderna”, istället för till själva verksamheten. Verksamheten ”slimmas” för att kunna konkurrera, med resultatet att mindre resurser används för att möta brukarnas behov. Privatiseringen har helt enkelt inte lett till en konkurrens om kvalité. Därför vill vi till att börja med avskaffa LOV inom hemtjänsten och i förlängningen återta upphandlad verksamhet i kommunal regi.

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag (PDF, 129 kB)

Kopiera länk