• Hem
  • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2018

 

Ett Enköping för
alla, inte bara de
rikaste.

Vänsterpartiet i Enköping går till val på fyra huvudpunkter för Enköping, som vi presenterar här. Vi har naturligtvis åsikter om fler områden än de som presenteras här, men dessa fyra huvudpunkter anser vi vara viktigast att åtgärda. Om du har frågor om andra politikområden är du välkommen att kontakta oss. Maila till [email protected] eller besök vår facebook-sida på www.facebook.com/venkoping och skicka ett meddelande så svarar vi så snart vi kan.

 

En ekonomi för framtiden – och
som fungerar för
alla i Enköping idag

Vänsterpartiet har under många år kritiserat den kortsiktiga synen på ekonomin i Enköpings kommun. Både när högerpartierna styrde kommunen och nu när Socialdemokraterna styr tillsammans med Nystart Enköping är målet att varje år göra två procent i överskott, pengar som samlas på hög. Dessutom ska fastighetsinvesteringar lånefinansieras med högst 25 %.

Samtidigt ökar det ”sociala underskottet” i kommunen. Skolorna i Enköping har inte lyckas ge alla elever tillräckliga kunskaper inför vuxenlivet, med ökad risk för social utslagning, dålig ekonomi och sämre hälsa för dessa ungdomar – och stora framtida kostnader för samhället.

Även i andra områden behöver välfärden förstärkas för att kommunen ska nå en hållbar ekonomi på sikt. Det krävs insatser för att stärka hälsan bland äldre och ge pensionärerna i Enköpings kommun en anständig livstillvaro. Personer med funktionsnedsättningar behöver mer stöd för att kunna få ut det bästa i livet. Nyanlända kan bli en ovärderlig resurs för kommunen, inte minst vad gäller bristyrken, men även de kan behöva stödinsatser. Med den växande ojämlikheten i det klassamhälle som Sverige blivit, finns det fler utsatta människor som behöver hjälp för att skaffa jobb eller bostad, komma bort från kriminalitet eller göra sig kvitt ett skadligt beroende. Alla dessa investeringar i människor förbättrar livet för många idag, vilket gör att kommunen kommer att spara pengar på sikt.

Därför vill vi ändra synen på långsiktighet i ekonomin. Vårt överordnade mål är att välfärden ska finnas där för alla enköpingsbor när de behöver det. Långsiktigt är det en mycket bättre ”affär” att satsa extra resurser på välfärden idag, för att undvika kostnader i framtiden – och förbättra livet för fler idag.

Allt fler ekonomer håller med oss. En investering i en skolelev har till exempel mycket högre avkastning än eventuella räntekostnader på fastighetslån. Därför anser vi att en högre andel av fastighetsinvesteringar ska lånefinansieras, för att frigöra mer resurser. Ser vi till att alla elever går ut skolan med tillräckliga kunskaper för vuxenlivet, så kommer de eleverna så småningom att bli skattebetalare och lever hälsosammare, blir mer produktiva och lever ett lyckligare liv. Skolan och barnomsorgen är nyckeln till så mycket i en ung persons liv. Därför vill vi först och främst använda de resurser som vi frigör, när vi sänker kommunens överskottsmål, till att satsa på skolan och förskolan. Framtidens ekonomi kräver att vi även förstärker välfärden för andra åldersgrupper, till exempel behöver vi en äldreomsorg, som håller våra äldre friskare längre och då gärna i ett djupare samarbete med sjukvården, som Region Uppsala står för. Välfärdsinvesteringar är det som ger bäst avkastning på sikt.

 

 

 

Stoppa privatiseringar och vinstjakt

Vänsterpartiet har på riksnivå, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, lagt fram skarpa förslag för att stoppa vinstjakten i välfärden. Förslagen röstades ner i Riksdagen, men vi kommer att fortsätta driva kravet att skattepengar ska användas till skolor, sjukvård och äldreomsorg, inte till vinster i privata välfärdsföretag.

I Enköping har vi under mandatperioden 2015-2018 kämpat för att stoppa ytterligare privatiseringar och utförsäljningar.

Socialdemokraterna i Enköping och Nystart Enköping har beslutat om en utförsäljning av kommunala hyresrätter i Hummelsta, Gånsta och Bergvreten. Det har vi, tillsammans med många hyresgäster i berörda områden, engagerat oss mot. Vi har ordnat möten för att hyresgästerna ska kunna diskutera hur de ska stoppa utförsäljningarna. Vi har överklagat beslutet, eftersom vi anser att det är dåligt underbyggt och omgärdat av alldeles för mycket hemlighetsmakeri för att det ska vara lagligt. Kommunfullmäktige fick exempelvis inte veta vare sig vem den tilltänkta köparen är eller hur mycket pengar försäljningen ska inbringa. Vi är förvånade och besvikna över att Socialdemokraterna, som tidigare motsatt sig utförsäljningar av Allmännyttan, nu försöker sälja ut människors bostäder och dessutom med minimal demokratisk insyn. Allmännyttan behöver bli större, inte mindre. I den senaste årsredovisningen för kommunen redovisas att den genomsnittliga kötiden för en lägenhet hos Enköpings Hyresbostäder är 5,5 år. EHB behöver fler lägenheter, inte färre. Privata hyresvärdar höjer hyran mer än kommunala hyresvärdar. Därför behöver EHBs andel av hyresmarknaden snarare öka än minska, för att kunna hålla tillbaka hyresökningarna även hos privata hyresvärdar.  Med ett starkt Vänsterparti i Enköping kan vi säkerställa att inga nya utförsäljningar genomförs och att Enköpings Hyresbostäder bygger fler lägenheter med rimlig hyra.

Vänsterpartiet är det enda partiet i Kommunfullmäktige som konsekvent motsatt sig en försäljning av ENA Energi. Vi är glada att några partier ändrade sig när det väl blev ”skarpt läge” och Kommunfullmäktige skulle besluta om försäljning till Värmevärden AB, så att försäljningen till slut röstades ner. Men det handlade framförallt om att några partier inte var nöjda med just den köpare som föreslogs. Dessa partier vill fortfarande sälja ENA Energi. En försäljning är kortsiktig och kommer i slutändan att kosta fjärrvärmekunderna dyra pengar. Så länge ENA Energi ägs av kommunen kan fjärrvärmepriserna regleras med lägre vinstkrav på företaget. Efter en försäljning finns ingen möjlighet att politiskt påverka priserna. Samma gäller för framtida klimatinvesteringar, för att säkerställa klimatneutral värme- och elproduktion. Vänsterpartiet kommer aldrig att medverka till en utförsäljning av ENA Energi.

Trots att Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och oss i Vänsterpartiet lägger fram förslag i Riksdagen för att stoppa vinstjakten i välfärden har Socialdemokraterna i Enköping inte använt sin ställning för att stoppa vinstjakten i Enköping. Riskkapitalbolagen fortsätter att göra vinst på skattemedel i Enköping. Får vi tillräckligt stort stöd från Enköpingsborna så kommer vi att använda förtroendet för att stoppa vinstjakten i Enköping. Kommunalskatten som vi gemensamt betalar ska användas till välfärd, inte till vinster i riskkapitalbolag.

 

 

 

 

 

 

Hela Enköping ska leva

Enköpings kommun är till ytan en stor kommun och många enköpingsbor bor utanför staden Enköping, på landsbygden eller i någon av tätorterna Örsundsbro, Grillby, Skolsta, Hummelsta, Fjärdhundra eller Lillkyrka. Tyvärr är den kommunala servicen i tätorterna utanför Enköpings stad bristfällig. Det saknas bibliotek i flera tätorter, det saknas mötesplatser för föreningslivet, investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar sker nästan bara i Enköpings stad. Det borde inte vara en särskilt radikal åsikt att skattebetalare i Enköping ska ha tillgång till kommunal service oavsett var i Enköpings kommun de bor.

Vi vill därför göra en storsatsning på tätorterna utanför Enköpings stad. Det kommer att göra tätorterna mer livskraftiga, vilket även gynnar landsbygden kring tätorterna. Alla tätorter ska ha tillgång till ett bibliotek. Alla tätorter ska ha mötesplatser för föreningslivet. Ungdomar i alla tätorter ska ha tillgång till en fritidsgård och föräldrar med småbarn ska ha tillgång till en öppen förskola. Kollektivtrafiken ska förbättras, så att kollektivtrafik blir det naturliga valet för alla pendlare.

Även inne i Enköpings tätort är de kommunala satsningarna ojämlikt fördelade. Medan parkerna prunkar av liv längs Enköpingsån har Rombergabornas grönområden ersatts av stora köplador. Två konstgräsplaner har anlagts i Fanna, men i Romberga har fotbollsplanen ersatts av ett köpcenter. När Kommunfullmäktige beslutade om översiktsplanen för Enköpings kommun föreslog vi att mötesplatser och grönområden i Romberga ska prioriteras upp och att en plan skulle göras färdig senast under 2019, men tyvärr ville inte de styrande partierna gå oss till mötes. Men vi fortsätter att kämpa för att Romberga ska vara mer än enbart bostadshus och butiker.

 

 

 

 

Kommunen ska vara Enköpings bästa arbetsgivare

Enköpings kommun är den största arbetsgivaren i Enköping. Vi tycker att kommunen dessutom ska vara Enköpings bästa arbetsgivare. Så är det tyvärr inte idag. Utvecklingsmöjligheterna är alltför begränsade, många yrkesgrupper har låga löner och schemaläggs på ett sätt som gör familjelivet mycket svårt.

Sjukfrånvarotalen är oroväckande höga i många yrkesgrupper. En gemensam nämnare för de yrkesgrupper vi beskriver är att de är kvinnodominerade yrkesgrupper. Kvinnors sjukfrånvaro är nästan 70 % högre än mäns sjukfrånvaro och sjukfrånvaron bland anställda som är äldre än 50 år är högre än sjukfrånvaron i övriga åldersgrupper. Den totala sjukfrånvaron är nästan 30 % högre än för bara sex år sedan. Sjukfrånvaron i Enköpings kommun är 16 % högre än genomsnittet för kommunerna i Sverige och nästan 80 % högre än genomsnittet för alla arbetsplatser i Sverige.

Det finns många orsaker till den höga sjukfrånvaron. Bristen på inflytande över den egna arbetssituationen, ekonomisk stress på grund av ofrivillig deltid och låga löner och en alldeles för hög arbetsbelastning är några av orsakerna till sjukfrånvaron. Kommunens politiker måste ta ett större ansvar som arbetsgivare. Konsekvensbeskrivningar av kommunala beslut måste genomföras, så att nedskärningarnas effekter för personalen, som måste springa allt snabbare, blir tydliga.

Rent konkret vill Vänsterpartiet att låglönegrupper, oftast kvinnodominerade, prioriteras lönemässigt. Vi vill genomföra omfattande försök med sex timmars arbetsdag för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. All personal ska ha rätt till heltidsanställning, med deltidsarbete som en möjlighet för de som önskar. Inflytandet över schemaläggningen måste öka och så kallade ”delade turer” (att arbetsdagen delas upp istället för att vara sammanhängande) avskaffas för alla yrkesgrupper. Den höga sjukfrånvaron kostar mycket pengar för kommunen och de pengarna ska istället användas för att förbättra arbetsmiljön och därmed förhindra framtida sjukskrivningar.

Om Enköpings kommun ska bli Enköpings bästa arbetsgivare krävs krafttag och mer vänsterpolitik.

 

 

Kopiera länk