sida

Skolan

Vänsterpartiet i Enköpings skolpolitik är under ständig utveckling. Här återger vi ett utdrag av vårt budgetförslag inför 2018. Det ger en ganska bra bild av vår samlade skolpolitik.

Skolnämnden

En skola för alla är en grundsten i det jämlika och inkluderande samhälle som Vänsterpartiet strävar efter. I vårt politiska arbete vill vi bidra till skola, förskola och fritidshem som skapar förutsättningar för alla barn att nå sina mål oavsett bakgrund. Skolan i Enköping ska göra verklighet av kommunens löfte att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför det egna framtiden. För detta krävs att vi prioriterar barn och deras rättigheter, även när det betyder att ytterligare resurser ska tillföras. Tyvärr har Enköping historiskt saktat efter vad gäller både skolresultat och resurstilldelning jämfört med många andra kommuner.

Vi värdesätter högt förskolornas arbete med kvalitetsuppföljning och fokus på resultat i det enskilda barnets egen utveckling, men det är tydligt att Enköpings förskolor är i stort behov av fler resurser, särskilt i en tid då antalet barn i förskolorna ökar och vistelsetider blir längre. Därför ålägger vi Skolnämnden att ta fram en plan för hur förskolornas ekonomi kan stärkas. De förskolorna som behöver håller öppet längre än genomsnitt på grund av längre vistelsetider ska få ekonomisk kompensation för det.

Vi välkomnar Skolnämndens ansträngningar att ta fram ett system för resultatuppföljning som följer det enskilde barnets utveckling över tid. Det kommer att underlätta för lärarna och rektorerna att se effekterna av sitt eget arbete, och ge bättre underlag för Skolnämndens beslut. Resultaten i grundskolan har förbättrats och vi hoppas att det är en långsiktigt hållbar trend.

Brist på kvalificerade personal, särskilt vad gäller lärare och förskolelärare, är ett stort problem som kommer inte att avtar de närmaste åren. Därför måste Enköpings kommun bli en attraktiv arbetsgivare, med fokus på den enskilde medarbetarens kompetensutveckling. Vidare behöver kommunen fundera på nya sätt att arbeta för att bäst ta tillvara på personalens kompetens. Detta få gärna ske i samarbeten med fackförbunden. Skolnämnden åläggs att ta fram en plan för kompetensförsörjning som beskriver bland annat hur kommunen kan bli en attraktiv arbetsgivare inom skolans område, hur samverkan med lärar-och förskollärarutbildningar kan förbättras, en plan för en god introduktion och ett gott omhändertagande av nya medarbetare, och hur medarbetarnas behov av kompetensutveckling kan uppfyllas.

Skolans, förskolans och fritidshemmets lokaler och utrustning är slitna och behöver förnyas. Därtill vet vi att behovet av nya platser kommer att växa under de kommande åren. Nya förskolor byggs men befolkningsutvecklingen i Enköping fortsätter att vara hög och de befintliga förskolorna är i många fall fyllda till bristningsgränsen, med stora barngrupper i gamla lokaler. Skolgårdar, är fortsatt ett område i behov av upprustning. Vi välkomnar de nyinvesteringar i skollokaler som har skett, som sker och som kommer att ske. Men vi är fortsatt oroade över att hyresutvecklingen för skollokalerna ökar i högre takt än tillförandet av nya resurser.

Dagens barn och ungdomar uppvisar en ökande psykisk ohälsa. Inte minst unga HBTQ-personer är särskilt utsatta. Detta ska mötas med en inkluderande skola präglad av delaktighet och trygghet. Det krävs satsningar på en utökad elevhälsa som kan uppfylla skollagens krav på arbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi vill fortsätta HBTQ-certifieringen av fler verksamheter i skolan.

Vi vill öka anslaget till elevhälsan för att den ska kunna uppfylla skollagens krav vad gäller förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolnämnden åläggs att utöka elevhälsan med minst en halv skolsköterska tjänst. Behoven av ytterligare resurser i form av kuratorer, psykologer, speciallärare, logopeder eller andra lämpliga professioner ska utredas under året.

Alla undersökningar visar att skolan blivit sämre på att ge alla barn samma chans att nå sina mål. Samtidigt som tendensen under Alliansens år vid makten har varit att klyftorna i samhället har ökat med ökad barnfattigdom och större social utslagning som följd. Vi måste se till att skolan kompenserar för barnens olika förutsättningar.

Ett grundläggande krav att alla barn får delta i aktiviteter på lika villkor. Det innebär bland annat att alla dolda avgifter och krav på att ta med egna matsäckar ska bort. Skolnämnden åläggs att ta de åtgärder som krävs för att garantera en avgiftsfri skola.

Alla barn i förskoleklass och de lägre årskurserna ska erbjudas frukt på förmiddagen.

Vi vill se över barnomsorgsavgifterna så att familjer med låga inkomster betalar en lägre avgift.

En större andel av skolans, förskolans och fritidshemmens resurser bör gå till de barn som är mest i behov av hjälp. Därför vill vi att Skolnämnden åläggs att utöka resurserna som fördelas enligt socioekonomiska nycklar.

De två kommunala öppna förskolorna är populära i Enköping. Förutom att vara en trevlig samlingsplats för barn och föräldrar fyller de öppna förskolorna en viktig funktion för att ge stöd till föräldrar, både med hjälp av professionell personal och föräldrar sinsemellan. Utanför Enköpings tätort, i Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och Grillby är det framförallt Svenska Kyrkan som bedriver öppen förskoleverksamhet. Vänsterpartiet vill att även kommunen tar sitt ansvar, för att ”öppnis” ska vara tillgängligt flera dagar i veckan. Det kan med fördel ske i samarbete med Svenska Kyrkan och andra aktörer. Skolnämnden åläggs att undersöka möjligheten att starta öppna förskolor utanför Enköpings tätort.

Fritidshemmen har en viktig roll i barns utveckling och inlärning. Tyvärr har fritids i Enköping under en lång tid följt samma negativa trend som i riket i övrigt. Därför vill vi lyfta fritidshemmens betydelse genom kvalitetshöjande insatser inom fritidshemmen och fritidspersonalens fortbildning och professionella utveckling.

Liksom fritids är skolrasterna en viktig del av barnens skoldag då de kan få utvecklas och lära sig genom lek och socialt samspel. Dock kan rasten också vara den tid på dagen när många barn är mest utsatt för mobbning eller kränkande behandling. Vi vill se en satsning på pedagogisk rastverksamhet som utgår fån barnens behov av fri lek samtidigt som deras sociala utveckling främjas och trygghet säkerställas. Vi vill anställa fler rastvakter som kan höja rasternas kvalité samtidigt som lärarna avlastas.

Barns möjligheter att arbeta med läxor hemma skiljer sig beroende på socioekonomiska faktorer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. Hemläxor har enligt forskningen tveksamt pedagogiskt värde. Skolnämnden åläggs att låta genomföra och följa upp försök med läxfria skolor.

Utbildningsnämnden

Mycket av vad som skrivits under rubriken ”Skolnämnden” gäller även för Utbildningsnämnden.

För gymnasieskolan är tyvärr inte trenden för skolresultat lika positiv som för grundskolan. Därför är vi glada över både den ökade budgetram som och de uppdrag som Socialdemokraterna och Nystart Enköping föreslår ge till Utbildningsnämnden. För att klara de uppdrag som Utbildningsnämnden får krävs en betydligt större långsiktighet än den nuvarande politiska ledningen har uppvisat för Utbildningsnämnden. Vi vill påminna om att Socialdemokraterna och Nystart Enköping sänkte budgeten för Utbildningsnämnden 2016 jämfört med bokslut 2015, ökade den något inför 2017 för att nu inför 2018 öka den ganska rejält. Även om tillskottet för 2018 är mycket välkommet ger inte hattandet med gymnasieskolans ekonomi några förutsättningar för att långsiktigt förbättra resultaten. Tittar vi i backspegeln kan vi konstatera att Utbildningsnämndens budget för 2017 endast är 3,6 miljoner högre än bokslutet 2012. Detta under en period då ökningen av lärarlönerna varit högre än industrins märke. Sett över hela planperioden är inte tillskotten tillräckliga för att åtgärda de brister som bristande skolresultat bara är ett av symtomen på.

Kopiera länk