Uncategorized

Nedskärningarna i Enköping stoppas

Den 13 december, fattade Enköpings kommunfullmäktige ett viktigt beslut. Nedskärningarna som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslog röstades ner. Skatten höjs med 35 öre. Det är viktigt att påpeka att det här är inte Vänsterpartiets budget. Det är resultatet av en diskussion mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Vi i Vänsterpartiet är den part som fått kompromissa mest med vårt ursprungsförslag. Det har vi varit beredda att göra, eftersom riktningen är den rätta, även om steglängden inte är tillräcklig. Nedskärningarna stoppas nästan helt. Några verksamheter får en utökad budgetram. Men viktigast – en social investeringsfond inrättas. Fonden omfattar från början drygt åtta miljoner kronor, men kan fyllas på om kommunen får ett stort överskott för 2011.

En kommun som redan arbetar med Sociala investeringar är Umeå. De har bildat en beredningsgrupp för Sociala investeringar och här är deras avsiktsförklaring:

Umeå kommunfulläktige har i beslut om bokslutsdispositioner reserverat 120 miljoner för sociala investeringar under perioden 2011 – 2014.

Avsikten med Umeå kommuns sociala investeringar är att förebygga framtida social- och ekonomisk marginalisering under barn och ungas uppväxt. Detta för att alla medborgare, varaktigt och långsiktigt, ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa. Vidare ska satsningen underlätta och stimulera gränsöverskridande ansatser mellan olika verksamheter. Detta ska på sikt leda till samhällsekonomiskt positiva resultat.

I arbetet kommer barn och unga att inta en särställning som målgrupp.

De satsningar i verksamhet eller metodutveckling som görs ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Satsningarna ska utvärderas och i den mån de indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att implementera dem i ordinarie verksamhet. Det kan dock i många fall handla om satsningar som det tar lång tid att se positiva samällskonomiska resultat av.

Satsningarna behöver nödvändigtvis inte vara nyskapande och obeprövade utan kan även utgå från ett redan konstaterat framgångsrikt arbete som behöver förstärkas eller till att åtgärda brister och för att ta bort flaskhalsar.

Satsningarna ska prioriteras till förmån för målgrupper där utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär att man tidigt ger rätt stöd till barn och unga ska särskilt beaktas. Det kan t.ex. gälla barn och unga där vi tidigt kan se att man riskerar att inte nå målen i skolan eller hamna i social marginalisering, nu eller i framtiden.

Likaså vill vi minska behovet av särlösningar för barn i alla åldrar. Så långt det är möjligt ska resurserna vara integrerande. Ytterst ska också insatserna syfta till att behovet av omfattande barn och ungdomsvård minskar. Resurserna ska även användas till att utveckla och förstärka verksamheter för fritidssysselsättning så att alla barn och unga garanteras en meningsfull fritid.

I huvudsak kommer medlen att användas inom ramen för kommunens åtaganden och egna organisation. Samtidigt vill kommunen stödja och stimulera ideella initiativ vilket betyder att en del av medlen kommer att vara möjliga att söka för andra grupper.

Vi ska självklart skriva en egen avsiktsförklaring för hur vi hanterar Sociala investeringar i Enköping. Men Vänsterpartiet sneglar gärna på Umeå eftersom de har intressanta tankar och dessutom en närmast total enighet kring principen. Där var partierna eniga om att använda 120 miljoner kronor från 2010 års överskott till Sociala investeringar. Dessutom ville Socialdemokraterna och Vänsterpartiet använda 80 miljoner kronor av överskottet till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Det senare motsatte sig Moderaterna och Alliansen. De ville istället använda 60 miljoner kronor mot ungdomsarbetslöshet och 20 miljoner kronor för att minska sjukskrivningstalen hos den egna personalen. Men både majoriteten och oppositionen vill alltså använda den största delen av överskottet till Sociala investeringar eller andra långsiktiga satsningar för att minska risken för ungas ekonomiska utsatthet.

Tänk om Moderaterna i Enköping hade den samarbets- och kompromissvilja som Umeåmoderaterna tydligen har. Det skulle verkligen Enköpingsborna tjäna på!

Kopiera länk