Uncategorized

MOTION 2011-09-19 – Ändra detaljplanen för del av Mällersta 1:1

När Kommunfullmäktige behandlade motion från Jan Fredriksson (C) – Infrastrukturen i Fjärdhundrabygden – avslogs motionen av två skäl: 

  • Om kommunen iordningsställer infrastrukturen i området längs Vångavägen utan att vara huvudman innebär det att kommunen ger stöd till enskild näringsidkare, vilket skulle strida mot Kommunallagen.
  •  Om kommunen går in som huvudman för både gata och VA-anläggningar för att därefter iordningsställa infrastrukturen i enlighet med förslaget strider det mot gällande detaljplan. 

Vänsterpartiet tycker att argumentationen från fullmäktiges majoritet var svag. Det är fullt möjligt att ändra i både detaljplan och att förhandla om exploateringsavtal upprättade i samband med detaljplanens upprättande. Förslagen i Jan Fredrikssons motion är viktiga för Fjärdhundrabygdens fortsatta utveckling. För Enköpings kommun är frågan viktig, eftersom skolor och förskolor förutsätter att det fortsätter finnas barn och ungdomar i Fjärdhundra. Dessutom äger kommunen fyra tomter i berört område. För att de fyra tomterna ska kunna säljas och bebyggas behöver vägar och VA finnas.

Det enda skriftliga underlaget för fullmäktiges avslagsyrkande innehöll de två ovan redovisade argumenten. Därför drar vi slutsatsen att majoriteten inte har några andra än rent formella skäl för att bifalla Jan Fredrikssons förslag. Därför yrkar vi:

  • Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra ändringar i detaljplan för och förhandla fram ett nytt exploateringsavtal för del av Mällersta 1:1, för att kommunen ska kunna gå in som huvudman för vägar och VA i området.

 

För Vänsterpartiet i Enköping

Magnus Ahlkvist
Britta Dalved
Neil Ormerod
Lisa Ekehult

Kopiera länk