artikel

Polisanmäl bidragsfusket!

Vänsterpartiet frågar i en Interpellation Kulturnämndens ordförande varför inte kommunen polisanmäler Studieförbundet Vuxenskolan för de bedrägliga uppgifter om studiecirklar som förbundet lämnat till Kulturnämnden.

 

Enköpings kommun har granskat studieförbundens redovisning av studiecirklar och annan verksamhet. Det visar sig att Centerpartiets och Folkpartiets studieförbund Vuxenskolan har redovisat fel i minst 27% av fallen, och det är troligtvis inte slarv som ligger bakom. Cirkeldeltagare har inte vetat om att de deltagit i cirklar som redovisats, cirkeldeltagare har varit på flera cirklar samtidigt, och flera centerpolitiker har påståtts vara på både studiecirkel och kommunala nämnduppdrag samtidigt.

Ordförande för studieförbundet Vuxenskolan i Enköping är centerpartisten Bengt Wahlberg, tidigare finanskommunalråd i Enköpings. Kassör, och syndabock i ärendet är centerpartisten Kjell Johansson, som sitter i kommunfullmäktige. Revisor är Roger Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Enköping.

Kulturnämndens arbetsutskott beslutade häromdagen att INTE polisanmäla bidragsfusket. Vuxenskolan har också beslutat att inte polisanmäla någon förtroendevald. Jag har skrivit en interpellation till Kulturnämnndens ordförande Siv Godberg (m), eftersom jag vill veta varför ingen polisanmälan gjorts. Såhär har jag formulerat interpellationen:

VARFÖR POLISANMÄLS INTE BEDRÄGERIET?

I Enköpings-Posten har vi kunnat läsa att Studieförbundet Vuxenskolan har lämnat felaktiga uppgifter för 27% av sina studiecirklar. Bland annat har kommunalt förtroendevalda politiker påståtts delta i studiecirklar samtidigt som de varit på sammanträde i kommunala organ.

Det är alltså uppenbart att Studieförbundet Vuxenskolan försökt tillskansa sig bidrag som de inte har rätt till, genom att lämna felaktiga uppgifter. Felrapporteringen (eller bidragsfusket) är av en sådan omfattning att det också är möjligt eller till och med troligt att den som lämnat uppgifterna för Vuxenskolans räkning medvetet felrapporterat. OM så är fallet har ett brott begåtts mot Kulturnämnden och kommunen.

Det är inte kommunens sak att utreda brott, det är Polisens sak. Däremot är det Kulturnämnden och kommunen som måste polisanmäla ett misstänkt brott för att Polisen ska kunna utreda ärendet.

I Enköpings-Posten har vi kunnat läsa att Kulturnämnden inte tänker polisanmäla ärendet. Därför frågar jag dig:

– Tror du att någon av dem som lämnat felaktiga uppgifter om studiecirklar till Kulturnämnden för Vuxenskolans räkning medvetet har felrapporterat?

Siv Godberg har till Enköpings-Posten sagt att det troligen finns felaktigheter även i 2005 års redovisning, men att nämnden inte har råd att undersöka det. Hon har till samma tidning sagt att Kulturnämnden inte lidit någon ekonomisk skada av fusket, eftersom nämndens budget för studieförbunden är en fast summa, och redovisningen bara används för att avgöra fördelningen mellan förbunden. Alltså har Vuxenskolans fusk bidragit till att ABF, Medborgarskolan och de andra studieförbunden fått mindre pengar än de haft rätt till, och Vuxenskolan mer pengar.

Jag kommer på tisdag att väcka ärendet om polisanmälan på Kommunstyrelsens sammanträde. Går inte KS med på det kommer jag själv att lämna in en polisanmälan mot Vuxenskolan. Jag vet inte om Polisen utreder en sådan anmälan, när den inte kommer från en av parterna, men det får Polisen själva avgöra. Jag tycker iallafall inte att bedrägeri ska passera obemärkt.

Det är lite märkligt att den moderatledda majoriteten i Enköping inte vill polisanmäla. Bidragsfusk är ju annars något de ser allvarligt på – alliansen pratade i valrörelsen om att tillsätta en särskild "fusk-minister" för att stoppa bidragsfusk. Men det är klart – det var ju privatpersoner med låg inkomst som skulle sättas åt, inte Centerpartiets studieförbund.

Magnus Ahlkvist

Kopiera länk