artikel

Har Enköpings kommun olagligt understött PEABs verksamhet?

För att reda ut om Enköpings kommun hållit sig inom kommunallagen och andra lagar när fastigheter, tomter och kommunala bolag såldes långt under marknadsvärdet till PEAB 1999 har Vänsterpartiet i Enköping lämnat in en skrivelse till Länsrätten i Uppsala län, med rubriken ”Olagligt understöd till enskild”.

Till

Länsrätten i Uppsala län
För kännedom till Kommunstyrelsen, Enköpings kommun

Olagligt understöd till enskild

År 2000 köpte Peab Stadshotellet (Centrum 13:5 och 13:6) för 750 000 kronor av konkursförvaltaren Torbjörn Bäck på Bäcks advokatbyrå i Västerås.

Senare samma år gjorde kommunen en "paketaffär" med Peab:

Om Peab bevarar och rustar Stadshotellet och tar över kommunens del av Företagsparken får Peab köpa gamla Sparbankshuset samt får optioner på byggrätter på Paus-parkeringen.

Kommunen sålde Gamla Sparbankshuset till Peab för 2,8 miljoner kr – en betydligt lägre summa än marknadsvärdet på cirka 8 miljoner kr. Att sälja fastigheter till lägre priser än marknadsvärdet kallas i kommunallagen för "olagligt understöd till enskild".

          2 kap. 8 § kommunallagen

Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Enda godtagbara anledningen att sälja för billigt är om det finns ett allmänintres-se bakom.

Men det finns inget allmänintresse i att sälja fastigheter billigt till företag, säger Staffan Wikell,  jurist på kommunförbundet i en intervju i UNT den 30 januari 2004.

Wikell säger att om köparen av kommunens fastigheter (Peab) inte genom ett skriftlig kontrakt har åtagit sig att rusta en annan byggnad (Stadshotellet), då har kommunen brutit mot lagen om de sålde fastigheter billigare än marknads-värdet. Om det däremot finns ett skriftligt avtal som anger varför man sålde billigare, så är det lättare att åberopa allmänintresset (folkviljan att rusta upp hotellet) för att göra affärerna. Muntliga avtal är dessutom svåra att få igenom om den andra parten inte vill kännas vid vad man har kommit överens om.

I samma artikel (UNT den 30 januari 2004) får Wikell medhåll av Annegret Stackenström, jurist i fastighetsrätt.
– Om kommunen bara har ett muntligt avtal så går det inte att bevisa att Peab ska rusta hotellet om byggbolagets ansvariga förnekar att en sådan uppgörelse har gjorts, säger hon.

Några särskilda skriftliga villkor för Peab när byggbolaget köpte Gamla Spar-bankshuset till underpris har inte presenterats från kommunens sida. När dåvar-ande finanskommunalrådet Bengt Wahlberg (c) presenterade "paketaffären" med Peab i kommunfullmäktige menade han kommunen inte ställt några krav på motprestationer från Peabs sida. Wahlberg menade att varje fastighetsaffär ska betraktas separat.

Detta motsägs dock av två andra kommunalpolitiker som varit delaktiga i paket-affären med Peab: dåvarande ordföranden i Tekniska nämnden Svante Baner (m) och vice ordföranden Tomas Rådkvist (fp), som båda offentligt tillstått att kommunen genom "paketaffären" gjort ett så kallat "gentlemens agreement" med Peab om att rädda hotellet. Dessutom hade Wahlberg (enligt bland andra Tomas Rådkvist) i den borgerliga gruppen inför det kommunfullmäktigemöte där paketet skulle röstas igenom sagt att det är viktigt att Peab får köpa Gamla Sparbankshuset så att Stadshotellet kan räddas.

Sedan köpet genomfördes har många kommuninvånare undrat varför kommun-en i det närmaste skänkt bort attraktiv tomtmark och fastigheter utan att få på pränt att Peab förbinder sig att renovera Stadshotellet.

När vi nu – mars 2007 – konstaterar att Peab aldrig har haft och heller inte kom-mer att ha för avsikt att bevara eller rusta Stadshotellet, framstår det för oss som uppenbart att kommunen genom "paketaffären" ensidigt gynnat Peab genom att sälja till lägre pris än marknadsvärde och därmed gjort sig skyldig till "olagligt understöd till enskild".

Denna slutsats har – på grund av motsägelsefulla uppgifter angående Peabs motprestationer – inte tidigare varit möjlig att dra varför frågan om ärendets preskriptionstid bör relateras inte till paketaffärens undertecknande år 2000 utan till den tidpunkt då Peabs avsikter med affären blivit offentligt uppenbara. Nu i mars 2007 framstår det som glasklart att det inte finns något som helst allmän-intresse bakom kommunens paketaffär med Peab. 

Mot bakgrund av ovan anförde hemställer Vänsterpartiet i Enköping

     att  länsrätten i Uppsala län prövar ärendet avseende "olagligt understöd till enskild"?

Enköping den 19 mars 2007

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Enköping
Magnus Ahlkvist, Britta Dalved, Lisa Ekehult Winberg och Håkan Wall
genom Håkan Wall
på uppdrag av fullmäktigegruppen

Håkan Wall
Torstuna Korsbacken
749 72 Fjärdhundra
Telefon: 0171 – 41 10 43
E-post: [email protected]

 

 

Kopiera länk